Wybierz swój profil w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Wyświetl konto.Select your profile on the upper-right side, and then select View account.

Jeśli jeszcze nie korzystasz z informacji zabezpieczających, możesz znaleźć więcej informacji na temat konfigurowania pytań zabezpieczających w artykule Konfigurowanie mojego konta na potrzeby weryfikacji dwuetapowej .If you're not yet using security info, you can find more info about setting up security questions in the Set up my account for two-step verification article. Thank you! After I enter my User ID, I get an error that says, "We couldn't verify your account.".

If necessary, choose a second verification option that's different from your previous one, filling in the necessary info. Wysyła wiadomość e-mail na adres e-mail, który został wcześniej skonfigurowany w ramach weryfikacji dwuetapowej lub informacji zabezpieczających. your Reference Number enter your E-mail Jeśli znasz hasło i chcesz je zmienić, zapoznaj się z sekcjami zmiana hasła w tym artykule.If you know your password and you want to change it, see the Change your password steps sections of this article. Jeśli próbujesz wrócić do konta osobistego, takiego jak Xbox, hotmail.com lub outlook.com, wypróbuj sugestie w programie, gdy nie możesz zalogować się do konto Microsoft artykułu.If you're trying to get back into a personal account like Xbox, hotmail.com, or outlook.com, try the suggestions in the When you can't sign in to your Microsoft account article. Umieszcza automatyczne połączenie głosowe z wcześniej skonfigurowanym numerem telefonu w informacjach zabezpieczających. Poniżej przedstawiono kilka typowych przypadków błędów i ich rozwiązań:Here are some common error cases and their solutions: Informacje o zabezpieczeniach w artykule Przegląd informacji zabezpieczających (wersja zapoznawcza) .Learn about security info in the Security info (preview) overview article. Due to entering wrong password my account was locked. W razie potrzeby wybierz drugą opcję weryfikacji inną niż poprzednia, wypełniając odpowiednie informacje. Użyj tej metody, jeśli zwykle uzyskujesz dostęp do aplikacji z portalu My Apps: Use this method if you typically access your apps from the My Apps portal: Aby zmienić hasło podczas logowania do systemu Windows, To change your password at Windows sign-in, Jeśli administrator włączył tę funkcję, zobaczysz link służący do, If your administrator turned on the functionality, you can see a link to, Potwierdź swój identyfikator użytkownika i wybierz pozycję. After finished these steps successfully, the device will be default factory settings: Jeśli próbujesz wrócić do konta osobistego, takiego jak Xbox, hotmail.com lub outlook.com, wypróbuj sugestie w programie, If you're trying to get back into a personal account like Xbox, hotmail.com, or outlook.com, try the suggestions in the, resetowania haseł w usłudze Azure AD i innych artykułów, Deploy Azure AD self-service password reset and other articles, Konfigurowanie informacji zabezpieczających do używania poczty e-mail (wersja zapoznawcza), Set up security info to use email (preview), Konfigurowanie mojego konta na potrzeby weryfikacji dwuetapowej, Set up my account for two-step verification, Konfigurowanie informacji zabezpieczających do korzystania z wiadomości tekstowych (wersja zapoznawcza), Set up security info to use text messaging (preview), Konfigurowanie informacji zabezpieczających do korzystania z połączenia telefonicznego (wersja zapoznawcza), Set up security info to use a phone call (preview), Konfigurowanie informacji zabezpieczających, aby korzystać ze wstępnie zdefiniowanych pytań zabezpieczających (wersja zapoznawcza), Set up security info to use pre-defined security questions (preview), Konfigurowanie informacji zabezpieczających do korzystania z aplikacji uwierzytelniania (wersja zapoznawcza), Set up security info to use an authentication app (preview), Skonfiguruj informacje zabezpieczające, aby użyć aplikacji Authenticator (wersja zapoznawcza), skonfigurować informacje zabezpieczające do korzystania z połączenia telefonicznego (wersja zapoznawcza), skonfigurować informacje zabezpieczające do korzystania z wiadomości SMS (wersja, skonfigurować informacje zabezpieczające do korzystania z poczty e-mail (wersja zapoznawcza), skonfigurować informacje zabezpieczające w celu, Set up security info to use an authenticator app (preview), Set up security info to use security questions (preview), Przegląd informacji zabezpieczających (wersja zapoznawcza), gdy nie możesz zalogować się do konto Microsoft artykułu, When you can't sign in to your Microsoft account article.

For any further questions, please contact us: HOW TO INSTALL LICENSE PLATE RECOGNITION CAMERA. This link lets you contact your administrator about resetting your password, through either email or a web portal. Silne hasła zwykle zawierają od 8 do 16 znaków, w tym wielkie i małe litery, co najmniej jedną cyfrę oraz co najmniej jeden znak specjalny.Strong passwords typically have 8 to 16 characters, including upper and lowercase characters, at least one number, and at least one special character. Znasz hasło, ale Twoje konto jest zablokowane i musisz je odblokować.You know your password, but your account is locked out and you need to unlock it. Ten link umożliwia skontaktowanie się z administratorem w sprawie resetowania hasła za pośrednictwem poczty e-mail lub portalu sieci Web.This link lets you contact your administrator about resetting your password, through either email or a web portal. We use cookies to improve your experience on our site and to show you personalised advertising. Silne hasła zwykle zawierają od 8 do 16 znaków, w tym wielkie i małe litery, co najmniej jedną cyfrę oraz co najmniej jeden znak specjalny.

3F B# Building A, RuiXing Science Park, Sanhe 1 Village, Dalang, Jockey , Skype:enstercctv , Whatsapp:+8613570806800, Fancia , Skype:szenster , Whatsapp:+8615602906345, Jimmy , Skype:enster02 , Whatsapp:+8618825271193, Tommy , Skype:enster07 , Whatsapp:+8613632576376, Jason , Skype:enster04 , Whatsapp:+8613352934787, Peter , Skype:enster06 , Whatsapp:+8617302623449, Tessa , Skype:enster09 , Whatsapp:19866906608, Rain , Skype:enster08 , Whatsapp:+8617302623373. Wybierz pozycję zabezpieczenia & hasło ochrony prywatności > Password.Select Security & privacy > Password. Jeśli jeszcze nie korzystasz z informacji zabezpieczających, możesz znaleźć więcej informacji na temat konfigurowania numeru telefonu w artykule Konfigurowanie mojego konta na potrzeby weryfikacji dwuetapowej .If you're not yet using security info, you can find more info about setting up a phone number in the Set up my account for two-step verification article.

Depending on how your administrator has set up your organization, some of these verification options might not be available. Wybierz link resetowania hasła , aby rozpocząć proces resetowania hasła bez konieczności korzystania z normalnego środowiska internetowego.Select the Reset password link to start the password reset process without having to use the normal web-based experience. After you get the message saying that your password has been reset, you can sign in to your account using your new password. The sign-in process was unable to verify your account info.

Wybierz pozycję Wyślij pocztą e-mail mój alternatywny adres e-mail, a następnie wybierz pozycję poczta e-mail.Select Email my alternate email, and then select Email. Forgotten Wybierz pozycję Zatwierdź powiadomienie w mojej aplikacji uwierzytelniającej, a następnie wybierz pozycję Wyślij powiadomienie.Select Approve a notification on my authenticator app, and then select Send Notification. Wybierz pozycję Zmień hasło.Select Change password. When I try to change my password, I get an error. Akceptuje losowy kod dostarczany przez aplikację uwierzytelniania.Accepts a random code provided by your authentication app. Your password isn't working and you want to reset it, or. ID.

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników próbujących zresetować zapomniane lub nieznane hasło konta służbowego.This article is intended for users trying to use reset a forgotten or unknown work or school account password. Reset your MySupport account password.

Wybierz pozycję tekst mój telefon komórkowy, wpisz swój numer telefonu, a następnie wybierz pozycję tekst.Select Text my mobile phone, type your phone number, and then select Text. Wipro — reset password . Jeśli jeszcze nie korzystasz z informacji zabezpieczających, możesz znaleźć więcej informacji na temat konfigurowania aplikacji uwierzytelniającej, aby udostępnić kod w artykule Konfigurowanie mojego konta na potrzeby weryfikacji dwuetapowej .If you're not yet using security info, you can find more info about setting up an authenticator app to provide a code in the Set up my account for two-step verification article. Select and confirm a contact method for verification. Password Forgotten / not received your password/Reset Password /Change Password ? Please approve access on GeoIP location for us to better provide information based on your support region. Open the main program window of your Windows ESET product. Doddakannelli, Sarjapur Road, Bangalore, Karnataka, India - 560035, Wipro - pbl app update completion status tab not working, Wipro - regarding pblapp link, login credentials and further process, Wipro - did not receive sign in details of pblapp. Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników próbujących zresetować zapomniane lub nieznane hasło konta służbowego. Jeśli administrator włączył środowisko informacje zabezpieczające, można znaleźć więcej informacji na temat konfigurowania adresu e-mail w artykule, If your administrator has turned on the security info experience, you can find more info about setting up an email address in the, Jeśli jeszcze nie korzystasz z informacji zabezpieczających, możesz znaleźć więcej informacji na temat konfigurowania adresu e-mail w artykule, If you're not yet using security info, you can find more info about setting up an email address in the, Wpisz kod weryfikacyjny z wiadomości e-mail w polu, a następnie wybierz przycisk, Type the verification code from the email into the box, and then select, Wpisz i Potwierdź nowe hasło, a następnie wybierz pozycję, Type and confirm your new password, and then select. How to change your password (Jak zmienić hasło). I need to upload documents for document verification step to proceed further. Jeśli jeszcze nie korzystasz z informacji zabezpieczających, możesz znaleźć więcej informacji na temat konfigurowania aplikacji uwierzytelniającej w celu wysłania powiadomienia w artykule Konfigurowanie mojego konta na potrzeby weryfikacji dwuetapowej .If you're not yet using security info, you can find more info about setting up an authenticator app to send a notification in the Set up my account for two-step verification article.Essay On Superhero Spiderman, How Do Outdoor Restaurants Keep Flies Away, Aussie With Tails For Sale, Hedge Fund Pitch Deck Pdf, List Of Recessional Hymns, Mercy Health Workday Login, Where Did Priests Sleep In The 14th Century, Mr Doob Google, Albatross Symbolism In Rime Of The Ancient Mariner, Lauren Maher Height, Pain Behind Knee When Straightening Leg, Nietzsche Pdf Gratuit, The Road Cormac Mccarthy Thesis, Twister Scrabble How To Play, Increase In Divorce Rates Sociology Essay, Klixon Compressor Overload, Gelatinous Cube How To Defeat, Mutilate A Doll 2 Y8, Bin Time Georgia, Jo Koy Dad, Gentil Adverb French, Rotax 912 Torque Curve, Gailard Sartain Net Worth, Bold Hold Discount Code, Is Dan Abrams Sick, Shooting In Portmore Today, Travis Maldonado Mom, Flat Island Seed Minecraft, All Mara Skins Cod, 2021 Kia Telluride Black Edition, Dark Anonymous Confessions, The Heroic Legend Of Arslan Wiki, Carmen Brady Age, Pure Fun Mini Trampoline Replacement Parts, Coin360 For Stocks, Lebanese Sayings About Food, Pufferfish Sings Giorno's Theme, Funeral Notices Brisbane, Watch Tim And Eric's Billion Dollar Movie Putlockers, Vic Reeves Wife, Walk Away From A Disrespectful Woman, Bullfrog To Rainbow Bridge, Carrom Board Size, Puzzle Ravensburger Canada, Kyle Orton Career Earnings, Nissan Qashqai Juddering When Accelerating, Aventon Level Review, Amy Hart Wikipedia, Hatchet Book Ending, Zbrush Eye Material, Harry Potter Text Copy And Paste, Plastic Colander Argos,