Projekt współfinansuje m.st.Warszawa

Projekt „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej jako element systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków miasta stołecznego Warszawy.

Rozdział I. Zasady ogólne

 1. Regulamin usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację oraz sposób świadczenia usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, zwanych dalej „usługami”, realizowanych przez Fundację Parent Project Muscular Dystrophy z siedzibą przy ul. Borówkowej 6 w Gdańsku, zwaną dalej „Fundacją”.

 2. Usługi realizowane będą na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, w tym na rzecz dzieci do 18 roku życia, zwanych dalej „Usługobiorcami”, poprzez wspieranie ich w czynnościach wymagających pomocy innych osób, w tym w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego. Pierwszeństwo mają osoby ze znaczną niepełnosprawnością.

 3. Usługobiorca oświadcza, że nie korzysta z innych usług asystenckich finansowanych/dofinansowanych ze środków m.st. Warszawy.

 4. Usługi nie zastępują usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

 5. Usługi realizowane są przez Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych zwanych dalej, „Asystentami” zatrudnianymi przez Fundację. Usługi mogą być także realizowane w miarę potrzeb oraz możliwości przy udziale stażystów, praktykantów i wolontariuszy.

 6. Brak możliwości zatrudnienia na stanowisku asystenta któregokolwiek członka rodziny osoby objętej usługą Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

 7. Usługi realizowane będą z uwzględnieniem zasady podmiotowego podejścia do każdego Usługobiorcy, poszanowania jego godności, swobody wyboru wartości i celów życiowych oraz poufności mającej na celu poszanowanie prywatności i nieujawniania informacji uzyskanych w trakcie świadczenia usługi oraz w związku z realizacją usług, a także po jej zakończeniu.

 8. Fundacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody powstałe podczas świadczenia usług przez Asystenta, wobec Usługobiorcy i osób trzecich.

 9. Asystent ma prawo odmówić zrealizowania usług w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu Usługobiorcy lub Asystenta, lub gdyby realizacja usługi łamała zasady współżycia społecznego i wskazywała na możliwość naruszania przepisów prawa lub wyrządzenia szkody osobom trzecim.

 10. W pierwszej kolejności usługi realizowane będą w zakresie wspierającym aktywność Usługobiorcy. Usługi realizowane będą w sposób stały (tj. więcej niż 4 razy w tygodniu) lub cykliczny (tj. nie więcej niż 4 razy w tygodniu), a w uzasadnionych przypadkach także doraźnie.

 11. Fundacja podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu do realizacji usługi lub jej odmowie oraz o ilości godzin i sposobie ich świadczenia. Od decyzji Fundacji nie przysługuje odwołanie.

Rozdział II. Zakres przedmiotowy i czasowy usług

 1. Usługi świadczone są wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej i obejmują:

  1. pomoc w transporcie środkami komunikacji w dotarciu i powrocie z miejsca zamieszkania do szkoły, uczelni, pracy, placówek zdrowia, na zajęcia rehabilitacyjne, instytucji publicznych i kulturalnych;

  2. przenoszenie osoby niepełnosprawnej np.: z łóżka na wózek, znoszenie ze schodów, wnoszenie do samochodu - jednocześnie warunkiem tej usługi jest zabezpieczenie przez Usługobiorcę odpowiedniego sprzętu pomocniczego (Asystent -kobieta może podnieść osobę bez użycia podnośnika o wadze do 20 kg, a Asystent-mężczyzna do 50 kg);

  3. pomoc w zakupach – jednocześnie warunkiem tej usługi jest czynne uczestnictwo Usługobiorcy (Asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 10 kg);

  4. pomoc w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich oraz w komunikowaniu się z otoczeniem;

  5. pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego;

  6. pomoc osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty (udział Asystenta w treningach i zajęciach sportowych, możliwy jest tylko po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem);

  7. pomoc podczas turnusów rehabilitacyjnych, szkoleniowych lub innych wyjazdów zgodnych z zapotrzebowaniem i zainteresowaniami osoby niepełnosprawnej.

 2. Usługi nie mogą być realizowane na terenie placówek oświatowych.

 3. Usługi realizowane są 7 dni w tygodniu w godz. 6:00 – 22:00. W szczególnych przypadkach czas realizacji zadań może być zmieniony.

 4. Usługi nie są realizowane w święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

 5. Szczegółowy sposób i zakres usług określany będzie w „Umowie o korzystaniu z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej”, zwanej dalej „Umową” zawieraną pomiędzy Fundacją a Usługobiorcą.

 6. Każdorazowo Usługobiorca ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonywaniem usługi przez Asystenta, w tym koszty biletów wstępu do muzeów, kin, teatrów itp., z wyjątkiem opłat za korzystanie przez Asystenta z komunikacji miejskiej.

Rozdział III. Zgłaszanie zapotrzebowania na usługi

 1. Zapotrzebowanie na usługi przyjmowane jest przez Koordynatora Usług telefonicznie bądź za pomocą wiadomości tekstowej sms pod numerem 576 080 805 lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Zapotrzebowanie na usługi powinno być zgłaszane przez Usługobiorcę raz w tygodniu do czwartku do godziny 17:00 tygodnia poprzedzającego realizację usług.

 3. Zapotrzebowanie na usługi doraźne powinno być zgłaszane przez Usługobiorcę najpóźniej w przeddzień zapotrzebowania na usługę do godziny 14:00. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się krótsze terminy zgłaszania zapotrzebowania na usługi.

 4. W uzasadnionych przypadkach Usługobiorca ma prawo do zmiany harmonogramu (daty i/lub godziny) realizacji wcześniej zamówionej usługi. Zmiana wymaga skutecznego poinformowania Koordynatora Usług najpóźniej w przeddzień przed planowaną realizacją usługi do godziny 14:00.

 5. Odwołanie usługi lub dokonywanie zmian w harmonogramie realizacji (dot. miejsca, daty, godziny) później niż w przeddzień jej realizacji do godziny 14:00, skutkować będzie koniecznością pokrycia wydatków związanych z kosztami wynagrodzenia i dojazdu Asystenta oraz kosztami administracyjnymi obsługi usług, z wyjątkiem przypadków losowych potwierdzonych stosownymi dokumentami.

 6. Dokonywanie przez Usługobiorcę wielokrotnych zmian w harmonogramie usług bez dostatecznego uzasadnienia lub niepoinformowania Fundacji o zmianach może być podstawą do rozwiązania Umowy oraz odmowy realizacji usług.

Rozdział IV. Sposób realizacji usług

 1. Usługi głównie mają na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością Usługobiorcy, zachęcać do podejmowania aktywności i umożliwiać realizowanie ról społecznych i zawodowych. Usługi realizowane będą na zasadzie współdziałania Usługobiorcy i Asystenta. Celem usług może być również umożliwienie aktywności zawodowej lub „przerwa regeneracyjna” dla członków rodziny zamieszkujących wspólnie z Usługobiorcą.

 2. Fundacja ostatecznie określa zakres oraz ilość godzin świadczonych usług dla każdego Usługobiorcy uwzględniając jego potrzeby opisane w „Karcie zgłoszenia” i wysokość posiadanych środków finansowych na realizację usług oraz czas pracy danego Asystenta.

 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zgłoszenia, Koordynator Usług powiadamia Usługobiorcę i uzgadnia z nim inny termin realizacji usługi.

 4. Usługobiorca ma obowiązek pisemnego potwierdzenia zakresu oraz ilości godzin zrealizowanych usług w „Karcie ewidencji godzin usług AOON” prowadzonej przez Asystenta.

 5. W przypadku realizacji usług na rzecz dzieci do 18 roku życia lub osób ubezwłasnowolnionych formalności związane z realizacją usług będą przeprowadzane przez ich rodziców i/lub opiekunów prawnych.

 6. Usługobiorcy korzystający z usług wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i realizacją usług, w tym związanych z rekrutacją oraz sprawozdawczością, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

deklaracja dostepnosci

pomagaja

rejestr_DMD

wzorce

btn_facebook

Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej Stosujemy się do standardu HONcode dla wiarygodnej informacji zdrowotnej:
sprawdź tutaj.

ankieta